Smittskyddspolicy

Torsby Ridklubbs smittskyddspolicy

Antagen på styrelsemöte 2022-01-08

 Torsby ridklubb (TRK) är en ridskola som är öppen för alla, oavsett om du är tjej eller kille, ung eller gammal, med eller utan häst. Alla är välkomna och det gör att det är många hästar och människor i ständig rörelse. Detta medför också att vi alla behöver tänka oss för och ta ansvar för att minska risken för smittspridning. Torsby Ridklubb följer Hästnäringens smittskyddspolicy som antogs av hästnäringens representationsråd (HRR) den 2 mars 2016 och som följer nedan;

Hästnäringens smittskyddspolicy

Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand.

Hästnäringen har en nollvision för spridning av smittsamma sjukdomar.

Alla vi som har hand om hästar ska agera så att risken för smittspridning minimeras, både mellan hästar, från häst till människa och från människa till häst. 

Infektioner påverkar hästens hälsa, välfärd och prestation, och ger konsekvenser för hästverksamhet och sport. Genom att förebygga och bekämpa infektioner kan följderna begränsas.

Vi verkar för att antibiotika används korrekt. Vårt arbete för ett gott smittskydd motverkar också spridning av antibiotikaresistenta bakterier.

Det är viktigt och allas ansvar att kontinuerligt utbilda sig inom smittskydd, att delta i det förebyggande arbetet samt att samarbeta mot smittspridning.

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att smitta sprids, till exempel genom vaccinationer, framtagande av hygienrutiner och ett övergripande smittskyddstänk i verksamheten och i utformningen av anläggningar.

Vid tecken på nedsatt allmäntillstånd på grund av misstänkt infektion eller andra tecken på smitta ser vi till att lämpliga smittskyddsåtgärder införs.

Vi isolerar sjuka hästar med symptom på smittsam sjukdom tills risken för smitta är över, samt informerar berörda om smittan.

Vi reser och tävlar endast med friska hästar och från stallar där ingen häst visat tecken på smitta.

Förtydligande om arbetet kring smittskydd på Torsby Ridklubb

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att smitta sprids, till exempel genom vaccinationer, framtagande av hygienrutiner och ett övergripande smittskyddstänk i verksamheten och i utformningen av vår anläggning. Alla vi som har hand om hästar ska agera så att risken för smittspridning minimeras, både mellan hästar, från häst till människa och från människa till häst.

Omfattning

Smittskyddspolicyn omfattar samtliga uppstallade och besökande hästar, samtliga personer, företag, och organisationer som vistas på Torsby Ridklubbs anläggning oavsett ärende eller verksamhet.

Riskbedömning och åtgärder

I all hästverksamhet förekommer risker i form av smittsamma sjukdomar. Utbrott kan få mycket stora konsekvenser i form av sjuka eller i värsta fall döda hästar samt ekonomiska och sportsliga förluster. Smittsam sjukdom är infektion som kan överföras direkt och indirekt mellan hästar som exempelvis kvarka, ekvint herpesvirus 1,4 (EHV), A2 hästinfluensa.

Hästverksamheter kan också drabbas av sjukdomar som överförs mellan djur och människa exempelvis  ringorm, salmonella och MRSA och ESBL (antibiotikaresistenta bakterier). För information om de enskilda sjukdomarna hänvisas till SVA.se.  

Vissa smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga, till exempel salmonella, kvarka, hästinfluensa och virusabort. Andra smittsamma sjukdomar är inte anmälningspliktiga, till exempel ringorm,  rotavirus, rhinitvirus, streptotrikos, löss och ekvint herpesvirus 4.

 För ovan nämnda sjukdomar gäller att hygienåtgärder, vaccination och ankomstrutiner effektivt minskar risken för smittsam sjukdom på anläggningen. Det är dock viktigt att förstå att risken aldrig försvinner helt men också att den kan hanteras med i de allra flesta fall bibehållen verksamhet.

Förkylning räknas till smittsam sjukdom, eftersom virus och bakterier som orsakar luftvägsinfektioner orsakar ordentliga streck i räkningen för många tävlingshästägare och för andra hästverksamheter och stuterier. Det som i början ser ut att vara en enklare förkylning visar sig dessutom många gånger vara till exempel kvarka eller virusabort. Har man inte hållit sina hästar isolerade då, eller har tillåtit sådana hästar samlas på ett evenemang, kan spridningen bli större än nödvändigt.

Anmälan om ändrat hälsotillstånd

Hästar som inom tre veckor vistas på anläggningen berörs av denna plan. Hästägare är skyldiga att omedelbart, till verksamhetsansvarig, anmäla (temperatur 1°C över normaltemperatur. OBS! Det är viktigt att veta din häst normala temperatur i vila. EJ direkt efter transport eller arbete. Feber i kombination med näsflöde, hosta, diarré, nedsatt allmäntillstånd, sår som inte läker, svårigheter att urinera, andningsbesvär, vinglighet och andra symptom på smittsam sjukdom. Om hästen uppvisar symptom enligt ovan och har nedsatt allmäntillstånd, ska veterinär tillkallas för bedömning om fortsatta åtgärder, eventuellt isolering eller nedstängning av anläggningen.

Hästägare till uppstallade hästar på TRK är skyldig att ha hästen veterinärvårdsförsäkrad.

Enskilda risker och deras hantering

Nyanlända svenska hästar

Nyanlända hästar för permanent uppstallning ankommande från svenskt stall utan misstänkt eller konstaterad smitta: Hästägaren/fodervärden intygar att hästen är frisk från smittsamma sjukdomar, regelbundet vaccineras mot hästinfluensa och stelkramp och att träckprov tas regelbundet. Hästen ska under de senaste 21 dagarna inte ha uppvisat tecken på smittsam sjukdom innan ankomst till TRK. Hästen ska inte heller ha varit uppstallad i stall med hästar som uppvisat symptom på smittsam sjukdom de tre senaste veckorna innan ankomst till TRK. Veterinärintyg skall kunna uppvisas om TRK så begär.

Nyanlända utländska hästar

Nyanlända hästar för permanent uppstallning ankommande direkt från utlandet eller från svenskt handelsstall: Ska vara uppstallade i utestallet i 3 veckor. Hästen ska vaccineras mot hästinfluensa samt stelkramp. Utanför boxen ska personalen sätta upp desinfektion, tydliga markeringar för isolering och hygienrutiner vid hantering. Dessa hästar ska om möjligt handhas av annan än stallpersonal som sköter övriga hästar. Är inte det möjligt skapas rutiner för handtvätt och byte av kläder mellan hanteringen.

Besökande hästar

Besökande hästar för tillfällig uppstallning får endast uppstallas i utestallet* och ej skötas av ordinarie personal eller andra som kommer i kontakt med anläggningens ordinarie hästar. 

*stallet är stäng 5 veckor per år och vid denna tidpunkt får besökande hästar stallas upp i innestallet.

Besökande hästar som inte stallas upp på anläggningen äger endast tillträde till anläggningen under förutsättning att hästen inte varit på plats med misstänkt eller konstaterad smitta de senaste tre veckorna.

Personal

Personal, praktikanter, stallelever eller andra på anläggningen som hanterar, sköter eller utfodrar fler än den egna hästen på anläggningen följer aktuella hygienrutiner. Dessa finns uppsatta på stallets informationstavlor. 

Besökande

Veterinärer, hovslagare, massörer, sadelutprovare och alla andra som kommer i direktkontakt med anläggningens hästar och kan ha varit i närkontakt med hästar utanför anläggningen. Samtliga är skyldiga att informera om de under den senaste veckan kommit i kontakt med smittade hästar samt vilka åtgärder de vidtagit för att säkerställa att de inte riskerar att sprida smittan vidare (exempelvis rengöring och desinfektion av utrustning och skor, klädbyte etcetera).

Elever och privatryttare

Ridskoleelever, privatryttare och andra som har varit i närkontakt med hästar utanför anläggningen ska byta till rena kläder innan de beträder anläggningen. Skor, hjälm, väst, etcetera ska antingen bytas eller rengöras och desinficeras.

Hygienåtgärder och hygienrutiner

Hästarnas välbefinnande är till stor del beroende på den mikrobiella belastningen i närmiljön. Ett rent stall ger minskat infektionstryck. Foder- och vattenutrustning, redskap och annan utrustning på anläggningen utgör en gynnsam miljö för mikrobiell tillväxt. Regelbunden rengöring och desinfektion är det bästa sättet att förebygga korskontamination.

Människor kan agera smittbärare när de förflyttar sig från ett område till ett annat. Grundlig personlig hygien, speciellt med avseende på stövlar, kläder och händer, är av avgörande betydelse. 

TRK följer folkhäslomyndigheten och andra relevanta myndigheters rekommendationer.

Rutiner gällande vaccination

Alla uppstallade hästar, både ridskolans- och privathästarna, ska regelbundet vaccineras mot hästinfluensa och stelkramp.

Alla hästar som besöker anläggningen ska vara vaccinerade mot hästinfluensa enligt SvRF TR 1.

Alla nyanlända hästar för permanent uppehåll på anläggningen skall vara vaccinerade mot hästinfluensa inom 6 månader.  

Sanering av stall

Vid ett mer omfattande utbrott av smittsam sjukdom ska stallet saneras. Vanligtvis rengörs stallet när inga djur längre insjuknar och de drabbade har tillfrisknat. Verksamhetsansvarig utformar en saneringsplan i samråd med ansvarig veterinär och/eller myndighet.

Ankomstrutiner

Avmaskning

När ny häst flyttar till TRK ska ridskolan eller hästägaren/fodervärden inom en månad för verksamhetsansvarig uppvisa analysresultat från träckprov.

En gång om året ska hästen kontrolleras avseende parasiter och verksamhetsansvarig underrättas efter genomförd åtgärd.

Karantän

Vid tecken på att din hästs allmäntillstånd är förändrat på grund av misstänkt infektion eller andra tecken på smitta ska personal eller verksamhetsansvarig informeras. Verksamhetsansvarig eller personal tillsammans med hästägaren/fodervärden ser till att lämpliga smittskyddsåtgärder införs. TRK har möjlighet att erbjuda karantänbox i utestallet. Om någon av ridskolans hästar bära på misstänkt infektion eller smitta informeras de privatuppstallade skyndsamt och lämpliga smittskyddsåtgärder införs.

Vad händer om man bryter mot smittskyddspolicyn?

Att bryta mot smittskyddspolicyn kan medföra uppsägning eller uteslutning ur föreningen.