ANDT-policy

Torsby Ridklubbs Alkohol-, Narkotika-, Drog- och Tobakspolicy

Antagen på styrelsemöte 2022-01-08

Ett av idrottsrörelsens syfte är att utveckla människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Lära sig hur kroppen fungerar och vad som är skadligt för kroppen samt bryter ner kroppen.

Torsby Ridklubb ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtion samt tobaksanvändning. Att senarelägga ungdomars alkoholdebut och minska användning av tobak.

Trygg miljö

Idrotten ska vara en trygg miljö ur såväl alkohol- som tobakssynpunkt. Detta ställer krav på både klubbens personal och på ledare som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som förebild.

Nolltolerans

Torsby Ridklubb följer lagstiftning angående alkohol och tobak, vilket innebär nolltolerans för ungdomar under 18 år i samband med klubbaktiviteter.

Att inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – till exempel under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa. 

Speciellt stöd

Att ledare och tränare som ett led i denna utbildning görs uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

Medvetenhet

Torsby Ridklubb skall verka för att personal och ledare samt aktiva medlemmar blir medvetna om alkoholens- och tobakens negativa inverkan på individ och miljö och arbeta aktivt för att minska konsumtion samt skapa så tobaksfri miljö som möjligt.

Tillgänglighet

Torsby Ridklubb ska upplysa sin policy i samband med terminsstart och nytillkomna i föreningen. Policyn ska finnas tillgänglig på hemsidan samt delas ut till medlemmar årligen.

Rökning

Torsby ridklubbs anläggning är rökfri, det innebär att rökning är föbjuden på hela anläggningen. 

Rökning får endast ske av personer över 18 år på anvisad plats, (fråga gärna någon av personalen eller i styrelse var rökning får förekomma om du är osäker).

Alkohol

Alkohol på eller i anslutning till aktivitet är förbjudet, likaså att vara alkoholpåverkad i samband med aktivitet/arrangemang även om du personligen bara är åskådare. Alkoholpåverkad person på anläggning kommer avvisas från platsen.

Narkotika- och dopingpreparat

Nolltolerans för narkotika- och dopingpreparat.

Handlingsplan

Ridskolechef, ordförande och personalansvarig är ansvariga för att avgöra vem på ridklubben som är påverkad eller inte. Vid verksamhet där dessa inte närvarar ska ansvarig personal eller arrangör avgöra detta. Ridskolechef, ordförande eller personalansvarig ska vid dessa fall alltid informeras.

Om ansvarig bedömer att en person är påverkad så ska hen tas om hand på det sätt som situationen kräver, till exempel skickas hem. 

I fall där minderåriga barn är involverade ska alltid vårdnadshavare kontaktas.

När en person skickas hem ska det ske på ett betryggande sätt. 

Ett samtal angående händelsen ska hållas med personen så snart som möjligt. Gäller händelsen minderårigt barn ska vårdnadshavare närvara. Syftet med samtalet är att tydliggöra att personen har brutit mot policyn genom att vara påverkad. Hjälp och stöd ska erbjudas personen. 

Vid allvarligare bedömning eller upprepning av beteendet skrivs en varning, som också bör delges eventuell facklig organisation. 

Personen bör ha möjlighet att fria sig från misstanke om alkohol- eller drogpåverkan om han eller hon vill det. Det kan man göra genom att låta hen blåsa i alkomätare eller uppsöka sjukvården för provtagning. 

Det inträffade ska följas upp efter två till tre veckor med berörd person.

Alla händelser och samtal ska dokumenteras och följas upp.